Skip to main content

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Global IT Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Global IT), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Global IT tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Global IT veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Başvurunuz ve özgeçmişinize ilişkin kişisel verileriniz kariyer.net , linkedin ve çevrimiçi formlar üzerinden, elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik sistemler aracılığı ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Firmamıza iş başvurusu yapmanız halinde;

  • Kimlik, İletişim, Adres, Çalışmak İstediğiniz pozisyon bilgileri, başvuru ile ilgili açıklamalarınız ile Özgeçmişinizde yer alan Öğrenim Bilgileriniz, başvurduğunuz pozisyona ilişkin beceriler, Mesleki deneyim bilgileriniz, askerlik durumunuz, Özgeçmişinizde yer alan diğer bilgileriniz ve varsa cover letter içeriğiniz,

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla açık rızanıza istinaden (KVKK Md.5/1  kapsamında) işlenmektedir. 

Ayrıca verdiğiniz açık rızaya ilişkin Kimlik (Ad, Soyad, İmza) ve Evrak Bilgileri (Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi, Açık Rıza Zamanı) bilgileriniz KVKK ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla KVKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Bunların yanında

  • Özgeçmişinizde referans olarak belirttiğiniz kişilerden hakkınızda edineceğimiz bilgileriniz,
  • Başvurunuz sonrası mülakata çağırılmanız halinde, burada bize bildirdiğiniz bilgileriniz,

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ile Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla tarafınızla iş sözleşmesi kurulması sebebine istinaden (KVKK Md.5/2(c) kapsamında) işlenmektedir. 

Ayrıca başvurduğunuz pozisyon için kişilik envanter testi ve yetenek testlerinin yapılması için rıza vermeniz halinde bu kişilik ve yetenek testleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz KVKK Md.5/1 kapsamında açık rızanıza istinaden; test sonuçlarına ilişkin psikometrik verileriniz ise KVKK Md.6/2 kapsamında açık rızanıza istinaden işlenecektir. 

Bu bilgileriniz iş başvurunuzun reddi halinde Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle bir süre saklandıktan sonra imha edilmektedir. 

Talebiniz doğrultusunda başvurunuzun havuzda bekletilmesi kararı alınması halinde Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/1’deki açık rızanız bulunması halinde bu sebebe dayanılarak bir süre saklandıktan sonra imha edilmektedir. 

İşe kabulünüz halinde bu bilgileriniz imha edilmeyip çalışan özlük dosyanız içerisinde çalışanın iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle saklanmaya devam edecektir.

Bize ilettiğiniz metinden başta özel nitelikli kişisel verileriniz (dernek, vakıf üyeliği, sağlık durumu gibi) olmak üzere bizimle çalışmanız için gerekmeyen; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim ve mesleki deneyim bilgileriniz ve yetenekleriniz dışındaki bilgileri özgeçmişinizden kaldırarak özgeçmişinizi göndermenizi öneririz.

Özgeçmişinizde referans olarak bildirdiğiniz kişinin bilgilerini bizimle paylaşmak için rızasını aldığınız kabul edilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla insan kaynakları yönetim yazılımı sunan iş ortaklarımız ile insan kaynağı danışmanlığı hizmeti sunan iş ortaklarımıza aktarılmaktadır. 

Başvuruların toplanması sırasında Google formlar üzerinden başvuru iletmeniz halinde ı̇ş faaliyetlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla başvurunuza ilişkin kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden (KVKK Md.9/1 kapsamında) yurt dışında bulunan Google LLC ile sunucularında güvenli olarak tutulmak üzere yurt dışına aktarılır.

Ayrıca kişilik envanter testi ile yetenek testleri yaptırmanız halinde bu testler vasıtası ile elde edilen kişisel verileriniz çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bu testleri sağlayan tedarikçilerimiz ile yeterli güvenlik önlemi alınarak paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

  • Fulya Mah. Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Onsekiz İş Merkezi No:18/4 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak;
  • globalit@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
  • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@globalit.com.tr adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘den ulaşabilirsiniz.